Ave – Kathinkas Gesang – Harlein | Il teatro strumentale di Stockhausen